فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٠٦: به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم

بــه خـدا کـز غـم عـشـقـت نـگـریـزم نـگـریـزموگـر از مـن طـلـبـی جـان نسـتـیزم نسـتـیزمقـدحـی دارم بــر کـف بــه خـدا تــا تـو نـیـایـیهـلـه تـا روز ق…

بــه خـدا کـز غـم عـشـقـت نـگـریـزم نـگـریـزموگـر از مـن طـلـبـی جـان نسـتـیزم نسـتـیزم
قـدحـی دارم بــر کـف بــه خـدا تــا تـو نـیـایـیهـلـه تـا روز قـیـامـت نـه بـنـوشـم نـه بـریـزم
سحرم روی چو ماهت شب من زلف سیاهتبه خدا بی رخ و زلفت نه بـخسبـم نه بـخیزم
ز جــلــال تــو جــلــیـلــم ز دلــال تــو دلــیـلــمکه من از نسـل خـلیلم که در این آتـش تـیزم
بـده آن آب ز کوزه که نه عشقی است دوروزهچو نماز است و چو روزه غم تو واجب و ملزم
بـه خـدا شـاخ درخـتـی که ندارد ز تـو بـخـتـیاگــرش آب دهـد یـم شــود او کــنــده هـیـزم
بــپـر ای دل سـوی بــالـا بــه پـر و قـوت مـولـاکه در آن صـدر معـلا چـو تـویی نیسـت ملازم
هـمـگـان وقــت بــلـاهـا بــســتــایـنـد خــدا راتـو شـب و روز مـهیا چـو فـلـک جـازم و حـازم
صـفـت مـفـخـر تــبــریـز نـگـویـم بــه تــمـامـتچه کنم رشک نخواهد که من آن غالیه بـیزم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج