فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٠٣: منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم

منم آن عـاشـق عـشـقـت که جـز این کـار ندارمکه بر آن کس که نه عاشق بـجز انکار ندارمدل غــیـر تــو نـجــویـم ســوی غـیـر تــو نـپــویـمگــل هـر بــاغ نـ…

منم آن عـاشـق عـشـقـت که جـز این کـار ندارمکه بر آن کس که نه عاشق بـجز انکار ندارم
دل غــیـر تــو نـجــویـم ســوی غـیـر تــو نـپــویـمگــل هـر بــاغ نـبــویـم ســر هـر خــار نـدارم
بـه تـو آوردم ایـمـان دل مـن گـشـت مـسـلـمـانبه تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم
چـو تـویی چـشـم و زبـانم دو نـبـینم دو نـخـوانمجز یک جان که تویی آن بـه کس اقرار ندارم
چو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشمجـهـت رزق چـه کـوشـم نـه کـه ادرار نـدارم
ز شـکـربـوره سـلـطـان نـه ز مـهمـانـی شـیطـانبـخـورم سـیر بـر این خـوان سـر نـاهار ندارم
نــخــورم غــم نـخــورم غــم ز ریـاضــت نـزنـم دمرخ چــون زر بــنـگــر گــر زر بــســیـار نــدارم
نـخـورد خــسـرو دل غـم مـگـر الـا غـم شـیـریـنبـه چـه دل غم خـورم آخـر دل غمخوار ندارم
پـی هـر خـایـف و ایـمـن کـنـمـی شـرح ولـیـکـنز سـخـن گـفـتــن بــاطـن دل گـفـتــار نـدارم
تـو کـه بـی داغ جـنونی خـبـری گوی کـه چـونیکـه مـن از چـون و چــگـونـه دگـر آثــار نـدارم
چـو ز تـبـریـز بـرآمـد مـه شـمـس الـحـق و دینـمسـر ایـن مـاه شـبــسـتـان سـپـهـدار نـدارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج