فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٨٠٢: چو یکی ساغر مردی ز خم یار برآرم

چــو یــکــی ســاغــر مــردی ز خــم یــار بــرآرمدو جـهـان را و نـهـان را هـمـه از کـار بـرآرمز پــس کــوه بــرآیــم عــلــم عــشــق نــمــایـمز دل خـ…

چــو یــکــی ســاغــر مــردی ز خــم یــار بــرآرمدو جـهـان را و نـهـان را هـمـه از کـار بـرآرم
ز پــس کــوه بــرآیــم عــلــم عــشــق نــمــایـمز دل خــــاره و مـــرمـــر دم اقـــرار بــــرآرم
ز تـک چـاه کـسـی را تـو بــه صـد سـال بــرآریمـن دیـوانـه بـی دل بــه یـکـی بــار بــرآرم
چــو از آن کـوه بــلـنـدم کـمـر عـشـق بــبــنـدمز کــمــرگــاه مــنــافــق ســـر زنــار بـــرآرم
بـر من نیست من و ما عدمم بـی سر و بـی پـاسـر و دل زان بـنهادم کـه سـر از یار بـرآرم
بـه تـو دیـوار نـمـایـم سـوی خـود در بـگـشـایـمبـه مـیـان دسـت نـبـاشـد در و دیوار بـرآرم
تــا چــه از کـار فـزایـی سـر و دسـتــار نـمـایـیکه من از هر سر مویی سر و دستار برآرم
تـو ز بـی گاه چه لنگی ز شب تیره چه تـرسیکـه مـن از جــانـب مـغـرب مـه انـوار بــرآرم
تــو ز تــاتــار هـراسـی کـه خـدا را نـشـنـاسـیکـه دو صـد رایت ایمـان سـوی تـاتـار بـرآرم
هله این لحظه خموشم چو می عشق بنوشمزره جــنـگ بــپــوشـم صـف پــیـکـار بــرآرم
هلـه شـمـس الـحـق تـبـریز ز فـراق تـو چـنـانمکـه هـیـاهـوی و فـغـان از سـر بــازار بـرآرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج