فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٨٠١: چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم

چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندمگه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندمز کـشــاکـش چــو کـمـانـم بــه کـف گـوش کـشــانـمقــدر از بـــام درافــتــد…

چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندمگه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم
ز کـشــاکـش چــو کـمـانـم بــه کـف گـوش کـشــانـمقــدر از بـــام درافــتــد چــو در خــانــه بـــبــنــدم
مـگـر اسـتــاره چـرخـم کـه ز بــرجــی سـوی بــرجـیبـه نـحـوسـیش بـگـریم بـه سـعـودیش بـخـنـدم
بـه سـمـا و بـه بــروجـش بـه هـبــوط و بـه عـروجـشنـفـسـی همـتـک بـادم نـفـسـی مـن هـلـپـنـدم
نـفــســی آتــش ســوزان نـفــســی ســیـل گـریـزانز چـه اصـلـم ز چـه فـصـلـم بـه چـه بـازار خـرندم
نـفـســی فـوق طــبــاقـم نـفـســی شــام و عــراقـمنـفـســی غــرق فــراقـم نـفـســی راز تــو رنـدم
نـفــســی هـمـره مــاهـم نـفــســی مـســت الــهـمنفـسـی یوسـف چـاهم نفـسـی جـملـه گـزندم
نـفــســی رهـزن و غــولـم نـفـســی تــنـد و مـلـولـمنـفـسـی زیـن دو بـرونـم کـه بـر آن بــام بـلـنـدم
بــزن ای مـطــرب قــانـون هـوس لــیـلــی و مـجــنـونکه من از سـلسـله جـسـتـم وتـد هوش بـکـندم
بـــه خـــدا کـــه نـــگـــریــزی قـــدح مـــهـــر نـــریــزیچه شود ای شه خوبـان که کنی گوش بـه پندم
هــــلــــه ای اول و آخــــر بــــده آن بـــــاده فــــاخــــرکه شد این بـزم منور بـه تـو ای عشق پـسـندم
بــــده آن بــــاده جـــانـــی ز خـــرابــــات مـــعـــانـــیکــه بــدان ارزد چــاکــر کــه از آن بــاده دهـنــدم
بــپــران نـاطـق جــان را تــو از ایـن مـنـطـق رســمـیکـه نـمـی یـابــد مـیـدان بــگـو حــرف ســمـنـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج