فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٠٠: در روز حشر سایه کوه گناه من

در روز حــشــر ســایــه کــوه گــنــاه مــنگــردیـد از آفــتــاب قــیــامــت پــنــاه مــناندیشه از شکسـت ندارم که همچـو موجافزوده می شود ز شـکسـتـن س…

در روز حــشــر ســایــه کــوه گــنــاه مــنگــردیـد از آفــتــاب قــیــامــت پــنــاه مــن
اندیشه از شکسـت ندارم که همچـو موجافزوده می شود ز شـکسـتـن سـپـاه من
گـر مـاه و آفـتــاب شــود هـر ســتــاره ایروشن نمی شود شـب بـخـت سـیاه من
ســوزد بــه نــاتــوانـی مــن دل غــنـیـم رادود از نـــهــاد بـــرق بـــرآرد گـــیــاه مـــن
نــبــود بــه نــاز بــالــش مــردم مــرا نـیـازکز دست خود بـود چو سبـو تـکیه گاه من
بــر بــاد داد خــرمــن عــمــر مـن و هـنـوزسـاکـن نمی شـود نفـس عـمـر کـاه مـن
در چـشـمـخـانـه بــر در و دیـوار مـی تـنـداز دوربــــاش نـــاز تـــو تـــار نـــگـــاه مـــن
کم نیست فیض گردش تسبیح من ز جاممـخـمـور مـسـت مـی رود از خـانقـاه مـن
در وادیی که خـلق نظـر بـسـتـه می روندبــاریـک تــر ز مـوی مـیـان اســت راه مـن
هر چـند می کـشـم می گلرنگ در لبـاسگل می کند چـو غـنچـه ز طـرف کـلاه من
در تـنـگـنـای سـیـنـه ازان خـوی آتــشـیـنچـون مـوی زنگـیان شـده پـیچـیده آه مـن
چـون شـمع پـیش پـای نسـیم اوفتـاده امدسـت حــمـایـت کـه شـود تــا پــنـاه مـن
هـر چــنــد از حــجــاب نــدارم زبــان عــذرصائب بس است خجلت من عذرخواه من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج