فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٧

ای روی داده صـــحـــبـــت دنــیــا راشـــادان و بــــرفـــراشـــتــــه آوا راقـدت چـو سـرو و رویـت چـون دیـبـاواراســـتـــه بـــه دیــبـــا دنـــیـــا…

ای روی داده صـــحـــبـــت دنــیــا راشـــادان و بــــرفـــراشـــتــــه آوا را
قـدت چـو سـرو و رویـت چـون دیـبـاواراســـتـــه بـــه دیــبـــا دنـــیـــا را
شـادی بـدین بـهـار چـو مـی بـینـیچـون بــوسـتــان خـسـرو صـحـرا را
بـرنـا کـنـد صـبـا بـه فـسـون اکـنـونایـن پــیـر گـشــتــه صـورت دنـیـا را
تـا تـو بـدین فـسـونش بـه بـر گیریایـن گــنـده پــیـر جــادوی رعــنـا را
وز تـو بــه مـکـر و افـسـون بــربــایـداین فـر و زیـب و زینـت و سـیـمـا را
چـون کودکان بـه خـیره همی خـریزیـن گـنـده پــیـر لـابــه و شــفـرا را
لــیــکـــن وفـــا نــیــابـــی ازو فـــرداامـــــروز دیــــد بـــــایــــد فـــــردا را
دنیا بـه جـملگـی همه امروز اسـتفــردا شـــمــرد بـــایــد عــقــبـــا را
فــردات را بــبــیــن بــه دل و امــروزبـــگــشــای تــیــز دیــده بــیــنــا را
عـالـم قـدیـم نـیـســت ســوی دانـامـشــنـو مـحــال دهـری شــیـدا را
چـنـدیـن هـزار بـوی و مـزه و صـورتبــردهـریـان بــس اســت گـوا مـا را
رنگـین کـه کـرد و شـیرین در خـرمـاخــاک درشـت نـاخــوش غـبــرا را؟
خـرماگری ز خـاک که آمخـتـه استایـن نـغـز پــیـشــه دانـه خــرمـا را؟
خـط خـط کـه کـرد جـزع یمـانـی را؟بـوی از کـجـاسـت عـنـبـر سـارا را؟
بـنگر بـه چـشم خاطر و چـشم سرتــرکـیـب خـویـش و گـنـبــد گـردا را
گـر گـشـتـه ای دبــیـر فـرو خـوانـیایـن خــطــهــای خــوب مــعــمــا را
بـررس که کـردگار چـرا کـرده اسـتایــن گـــنـــبـــد مـــدور خـــضـــرا را
ویران همی ز بـهر چـه خـواهد کـردبــاز ایـن بــزرگ صــنــع مــهــیـا را؟
چــون بــنــد کــرد در تــن پــیــدائیایـن جــان کـار جــوی نـه پــیـدا را؟
وین جـان کجـا شود چـو مجـرد شدوین جـا گذاشـت این تـن رسـوا را؟
چون است کار از پـس چـندان حربامـــروز مـــر ســــکـــنـــدرو دارا را؟
بـهمن کجـا شده است و کجـا قارنزان پـس کـه قـهـر کـردنـد اعـدا را؟
رسـتــم چـرا نـخـوانـد بــه روز مـرگآن تــیـز پــر و چــنـگــل عــنـقــا را؟
آنـهـا کـجــا شـدنـد و کـجــا ایـنـهـا؟زیــن بــازپــرس یــکــســره دانــا را
غــره مــشـــو بـــه زور و تـــوانــائیکـاخــر ضــعـیـفـی اســت تــوانـا را
بـرنـا رسـیدن از چـه و چـنـد و چـونعــار اســت نـورســیـده و بــرنــا را
نشنوده ای که چند بپرسیده استپــیــغــمــبـــر خــدای بـــحــیــرا را؟
والـا نـگـشــت هـیـچ کـس و عـالـمنـــادیـــده مـــر مـــعـــلـــم والـــا را
شیرین و سـرخ گشـت چـنان خـرماچـون بــرگـرفـت سـخـتــی گـرمـارا
بــررس بـه کـارهـا بـه شـکـیـبــائیزیـرا کـه نـصـرت اسـت شـکـیـبـا را
صـبـر اسـت کـیـمـیـای بـزرگـی هـانــســتـــود هــیــچ دانــا صــفــرا را
بـاران بـه صـبـر پـسـت کـند، گرچـهنــرم اســت، روزی آن کــه خــارا را
از صــبـــر نــردبـــانــت بـــایــد کــردگـر زیـر خــویـش خـواهـی جــوزا را
یاری ز صـبـر خـواه کـه یاری نیسـتبــهـتــر ز صــبــر مــر تــن تــنـهـا را
«صـبـر از مـراد نـفـس و هـوا بـایـد»ایـن بــود قـول عـیـسـی شـعـیـا را
بـــنــده ی مــراد دل نــبــود مــردیمــردی مــگـــوی مــرد هــمــانــا را
در کـار صـبــر بــنـد تــو چـون مـردانهم چشم و گوش را و هم اعضا را
تـا زین جـهـان بـه صـبـر بـرون نـائیچـون یـابــی آن جـهـان مـصـفـا را؟
آنـجــات سـلـسـبــیـل دهـنـد آنـگـهکــایـنـجــا پــلـیـد دانـی صــهـبــا را
صبـر است عقل را بـه جـهان همتـابـر جـان نـه این بـزرگ دو هـمـتـا را
فضل تـو چـیسـت، بـنگر، بـرتـرسـا؟از سـر هوس بـرون کـن و سـودا را
تــو مؤمـنـی گــرفــتــه مــحــمــد رااو کـافـر اسـت گـرفـتـه مسـیحـا را
ایـشــان پــیـمـبــران و رفــیـقــانـنـدچـون دشمنی تـو بـیهده تـرسا را؟
بـشـناس امـام و مـسـخـره را آنگـهقــســیـس را نـکــوه و چــلــیـپــا را
حـجـت بـه عـقل گوی و مکن در دلبــا خـلـق خـیـره جـنـگ و مـعـادا را
در عـقـل واجـب اسـت یکـی کـلـیایـن نــفــس هــای خــرده اجــزا را
او را بــــحـــق بــــنـــده بــــاری دانمـرجـع بـدوسـت جـملـه مر اینها را
او را اگـر شـنـاخـتــه ای بــی شـکدانـســتــه ای ز مــولــی مــولــا را
تـــوحــیــد تــو تـــمــام بـــدو گــرددمـــر کـــردگـــار واحـــد یــکـــتـــا را
رازی است این که راه ندانستـه اندایـنــجــا در ایـن بــهـایـم غــوغــا را
آن را بــدو بــهـل کــه هـمـی گـویـد«مــن دیـده ام فــقــیـه بــخــارا را»
کـــان کـــوردل نــیــارد پـــذرفـــتـــنپـــنــد ســـوار دلــدل شـــهــبـــا را
حـجـت ز بـهر شـیعـت حـیدر گـفـتاین خـوب و خـوش قـصـیـده غـرا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج