فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧: کدامین آتشین سیما به این ویرانه می آید؟

کـدامـین آتـشـین سـیمـا بـه این ویرانه می آید؟کــه از دیــوار و در بـــوی پـــر پــروانــه مــی آیــدمرا این خـونبـها بـس از شهیدان کان بـلای جـانبـه …

کـدامـین آتـشـین سـیمـا بـه این ویرانه می آید؟کــه از دیــوار و در بـــوی پـــر پــروانــه مــی آیــد
مرا این خـونبـها بـس از شهیدان کان بـلای جـانبـه طوف خـاک من بـا شـیشـه و پـیمانه می آید
کـف خـاکـسـتــر مـن امـشـب آتـش زیـر پــا داردهـمـانـا شـمـع بـر بــالـیـن ایـن پـروانـه مـی آیـد
چــنـان از خــلـوت آیـیـنـه مـی آیـد بــه کـیـفـیـتکـه پـنداری صـبـوحـی کـرده از مـیخـانه می آید!
بـه دریا سـینه خـم را غـلط کـرده اسـت پـنداریکـه ابـر نـوبـهار امـروز خـوش مـسـتـانـه مـی آید
چنان از مشرب من کفر و دین یکرنگ شد با همکـه از تـسـبـیـح بـوی صـنـدل بـتـخـانـه مـی آیـد
اگـر سـنگ مـلـامـت این سـبـکـروحـی نـفـرمـایدکـه دیـگـر بـی تـکـلـف بـر سـر دیوانـه مـی آیـد؟
مـبـادا هـیـچ کـس را پـسـت دیوار ایـنـقـدر یـاربز هـرجـا سـیل بـرخـیزد بـه این ویـرانـه مـی آیـد
زگفت و گوی ناصح پـنبـه چـون در گوش نگذارم؟بـه مغزم بـوی خـواب مرگ ازین افسـانه می آید
تـعجب نیست گر جان رفت بـا تیرش زتـن بـیرونکه بـا مهمان بـرون از خـانه صـاحـبـخـانه می آید
سـبــک بــرخـیـز ای خــار مـلـامـت از سـر راهـمکـه کـار ســیـل از زنـجــیـر ایـن دیـوانـه مـی آیـد
چـنـان از بـاده تـوحـید سـرگـرمـم درین گـلـشـنکه خار و گل به چشم من به یک دندانه می آید
صـدای شـیـر بـود آواز نـی زین پـیش در گـوشـمکـنـون از نی بـه گـوشـم نـعـره شـیرانه مـی آید
اگـر بــر کـلـبــه مـن جــغـد را صـائب گـذار افـتــدبـه جـان بـی نفس بـیرون ازین غـمخـانه می آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج