فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٧: بر سر کرشمه از دل خبری فرست ما را

بـر سر کرشمه از دل خـبـری فرست ما رابه بهای جان از آن لب شکری فرست ما رابـه غلامی تـو ما را بـه جـهان خـبـر بـرآمدگرهی ز زلف کـم کن، کمری فـرسـت ما را…

بـر سر کرشمه از دل خـبـری فرست ما رابه بهای جان از آن لب شکری فرست ما را
بـه غلامی تـو ما را بـه جـهان خـبـر بـرآمدگرهی ز زلف کـم کن، کمری فـرسـت ما را
بـه بـهانه حـدیثـی بـگشـای لعـل نوشـینبـه خـراج هر دو عـالم، گهری فرسـت ما را
به دو چشم تو که از جان اثری نماند با ماز نـسـیم جـانـفـزایـت، اثـری فـرسـت مـا را
ز پی مصاف هجران که کمان کشید بـر ماز وصال مردمی کن، حـشـری فرسـت ما را
مـگـذار کـز جـفـایـت دل گـرم مـا بــسـوزدز وفـا مـفـرحـی کـن، قـدری فـرسـت مـا را
بـه تو درگریخت خاقانی و دل فشاند بـر تواگـرش قـبـول کـردی، خـبـری فـرسـت ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج