فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧: برون ز کیسه ممسک درم نمی آید

بــرون ز کــیـســه مــمــســک درم نـمــی آیـدز دسـت بـسـتـه سخـا وکرم نمی آیدنه هرکجا که سیاهی است آب حیوان هستز دود ریــزش ابـــر کـــرم نــمـــی آیـ…

بــرون ز کــیـســه مــمــســک درم نـمــی آیـدز دسـت بـسـتـه سخـا وکرم نمی آید
نه هرکجا که سیاهی است آب حیوان هستز دود ریــزش ابـــر کـــرم نــمـــی آیــد
بــکــوش وهـمــت مــردانـه ای بــه دســت آورکه قطـع وادی عشـق از قدم نمی آید
ز آه دل نـــشـــود نـــرم ســــخــــت رویـــان رابـه چـشـم آیـنـه از دود نـم نـمـی آیـد
بـه یک دم آنچـه دو لب می کند بـه اهل جـدلبـه صـد مـصـاف ز تـیغ دودم نـمـی آید
چــنـان دوانـده کــجــی ریـشــه در دل عــالــمکه حـرف راست بـرون از قلم نمی آید
امـید فـتـح بـه اقـبـال راسـتـان بـسـتـه اسـتبـه جنگ هیچ سپه بـی علم نمی آید
دهـان هـر کـه بــدآمـوز شـد بــه حــرف سؤالجراحتی است که هرگز بهم نمی آید
نشـان ونـامـی اگـر هسـت صـائب از احـسـانچـرا بـه مـلـک وجـود از عـدم نمی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج