فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٧٩: هست چون دلبر بجا، دل گر نباشد گو مباش

هسـت چـون دلـبـر بـجـا، دل گـر نبـاشـد گـو مبـاشمدعـا لیلی اسـت محـمل گـر نبـاشـد گو مبـاشمــی شــنــاشــد ذره خــورشــیـد جــهــان افــروز راحـق شـنـ…

هسـت چـون دلـبـر بـجـا، دل گـر نبـاشـد گـو مبـاشمدعـا لیلی اسـت محـمل گـر نبـاشـد گو مبـاش
مــی شــنــاشــد ذره خــورشــیـد جــهــان افــروز راحـق شـنـاسـان رادلـایل گـر نبـاشـد گـو مـبـاش
مـدعــا از انـجــمـن پــروانـه راجــز شــمـع نـیـســتشمع چون بر جاست محفل گر نباشد گو مباش
نـارســایـی در کـمـنـد جــذبــه مـعـشـوق نـیـســتگـردن مـارا ســلـاســل گـر نـبــاشـد گـومـبــاش
نـیـسـت جـان بــیـقـراران را بــه تــن دلـبــسـتــگـیپـیش پـای مـوج،سـاحـل گـر نبـاشـد گـو مـبـاش
تــا هـدف جــایـی نـمــی اســتــد خــدنـگ گــرمــرودرمـیـان راه، مــنـزل گــر نـبــاشــد گــو مــبــاش
کـشــتــی دریـای بــی ســاحــل نـمـی دارد خــطـراهـل دل را خــانـه گـل گـر نـبــاشـد گـو مـبــاش
تــشــنـه بــحــر فــنـا رامــد احــســان اســت زخــمرحـم در شـمشـیر قـاتـل گـر نبـاشـد گـو مـبـاش
مــــور از درد طـــــلـــــب آورد بـــــال و پـــــر بـــــرونجــانـب مـا یـار مـایـل گــر نـبــاشــد گــومـبــاش
می رسد احـسـان بـه هر کس قابـل احـسـان شودتـنـگـدسـتـان را وسـایل گـر نـبـاشـد گـو مـبـاش
دل چو شد بی عشق،لرزیدن بر او بی حاصل استدر بـغـل این فـرد بـاطـل گـر نـبـاشـد گـو مـبـاش
صـد هـزاران پـرده شـرم عـشـق سـامـان مـی دهـدبــر رخ دلــدار حــایـل گــر نـبــاشــد گــو مـبــاش
نـیـســت صــائب عـالـم امـکـان بــجــز مـوج ســرابدرنـظـر این نـقـش بـاطـل گـرنـبـاشـد گـومـبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج