فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٩: ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را

ای خـواجـه نـمـی بـیـنـی ایـن روز قـیـامـت راای خواجه نمی بینی این خوش قد و قامت رادیـــوار و در خــــانـــه شـــوریـــده و دیـــوانـــهمــن بـــر ســ…

ای خـواجـه نـمـی بـیـنـی ایـن روز قـیـامـت راای خواجه نمی بینی این خوش قد و قامت را
دیـــوار و در خــــانـــه شـــوریـــده و دیـــوانـــهمــن بـــر ســر دیــوارم از بـــهــر عــلــامــت را
مـاهیسـت کـه در گـردش لـاغـر نشـود هرگـزخــورشــیـد جــمــال او بــدریـده ظــلــامــت را
ای خـواجـه خـوش دامـن دیوانـه تـویی یا مـندرکــش قــدحــی بــا مـن بــگــذار مـلـامـت را
پیش تو از بسی شیدا می جست کرامت هاچــون دیـد رخ ســاقـی بــفـروخــت کـرامـت را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج