فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٩: از رسن زلف تو خلق به جان آمدند

از رســن زلــف تــو خــلــق بــه جــان آمــدنــدبــهـر رســن بــازیـش لـولـیـکــان آمـدنـددر دل هـر لـولـیـی عـشــق چــو اســتــاره ایرقـص کـنـان گـرد…

از رســن زلــف تــو خــلــق بــه جــان آمــدنــدبــهـر رســن بــازیـش لـولـیـکــان آمـدنـد
در دل هـر لـولـیـی عـشــق چــو اســتــاره ایرقـص کـنـان گـرد مـاه نورفـشـان آمـدنـد
در هوس این سـماع از پـس بـسـتـان عـشـقسـروقدان چـون چـنار دسـت زنان آمدند
بین که چه ریسیده ایم دست که لیسیده ایمتـا که چـنین لقمه ها سوی دهان آمدند
لــولــیــکــان قــنــق در کــف گــوشــه تـــتــقوز تـتـق آن عـروس شـاه جـهـان آمـدنـد
شــاه کـه در دولـتــش هـر طـرفـی شــاهـدیسـینه گـشـاده بـه مـا بـهر امـان آمـدنـد
شــیـوه ابــرو کــنـد هـر نـفــســی پــیـش مــاگر چه که از تیر غمز سخته کمان آمدند
شـب رو و عـیار بـاش بـر سـر هر کـوی از آنکزیــر لــحــاف ازل نــیـک نــهــان آمــدنــد
جــانـب تــبــریـز در شــمـس حــقـم دیـده انـدتـرک دکان خواندند چـونک بـه کان آمدند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج