فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٩٩: وقت است سربرآورد از خاک، لاله ها

وقـت اســت سـربــرآورد از خــاک، لـالـه هـاآیـد ز زور بــاده بــه گــردش پــیـالـه هـاگــردیــد تـــازه، داغ فــرورفـــتـــگــان خـــاکدر چـشـم و دل م…

وقـت اســت سـربــرآورد از خــاک، لـالـه هـاآیـد ز زور بــاده بــه گــردش پــیـالـه هـا
گــردیــد تـــازه، داغ فــرورفـــتـــگــان خـــاکدر چـشـم و دل مرا ز تـماشـای لاله ها
دیـوانـگـی اســت سـلـسـلـه پــای کـودکـانوحـشـت نمی کنند ز مجـنون غزاله ها
در دور عـارض تــو چــو اشــک از نـظـر فـتــادماهی که بـود مردمک چـشـم هاله ها
تــا دل ز داغ سـاده بــود، فـرد بــاطـل اسـتبــی مـهـر، اعـتــبــار نـدارد قـبــالـه هـا
هر چـند نی بـه نالـه ز دلها گـرهگـشـاسـتاز بـند خـود خـلـاص نگـردد بـه نـالـه ها
بـر صـفـحـه عـذار بــتـان، نـقـطـه هـای خـالدر مصـحـف مجـید بـود چـون جـلـاله ها
صائب به چشم هر که شد از فکر خرده بیندر هیچ نقطه نیست، نباشد رساله ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج