فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٩٩: هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم

هله دوشـت یله کـردم شـب دوشـت یله کـردمدغل و عـشـوه که دادی بـه دل پـاک بـخـوردمبده امشب هم از آنم نخورم عشوه من امشبتـو گـر از عـهد بـگـردی مـن از آن…

هله دوشـت یله کـردم شـب دوشـت یله کـردمدغل و عـشـوه که دادی بـه دل پـاک بـخـوردم
بده امشب هم از آنم نخورم عشوه من امشبتـو گـر از عـهد بـگـردی مـن از آن عـهد نگـردم
چـو هـمـه نـور و ضـیـایـی بـه دل و دیـده درآییبـه دم گرم بـپـرسـی چـو شـنیدی دم سـردم
نفـسـی شـاخ نـبـاتـم نفـسـی پـیش تـو مـاتـمچـه کـنم چـاره چـه دارم بـه کـفـت مهره نردم
چـو روی مسـت و پـیاده قدمت را همه فـرشـمچــو روی راه ســواره ز پــی اســب تــو گـردم
مکـن ای جـان همه سـاله تـو بـه فـردام حـوالهتـو مرا گـول گـرفـتـی کـه سـلیمم سـره مردم
خـود اگـر گـول و سـلـیمـم تـو روا داری و شـایدکـه دل سـنـگ بـسـوزد چـو شـود واقـف دردم
بــه خـدا کـت نـگـذارم کـم از ایـن نـیـز نـبــاشـدکـه نهی چـهره سـرخـت نفـسـی بـر رخ زردم
وگـر از لـطـف درآیـی کـه بــر ایـن هـم بـفـزایـیبـه یکی بـوسـه ز شـادی دو جـهان را بـنوردم
فــعــلــاتــن فــعــلـاتــن فــعــلـاتــن فــعــلـاتــنتو گمان داشتی ای جان که مگر رفتم و مردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج