فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٩٩: فیض نسیم صبح بود با فغان من

فـیـض نـســیـم صــبــح بــود بــا فــغــان مـنبــر شـاخ گـل گـران نـبـود آشـیـان مـنریـــگ روان بــــادیـــه بــــی نـــشــــانـــیـــمسـرگشـتـگی اسـت…

فـیـض نـســیـم صــبــح بــود بــا فــغــان مـنبــر شـاخ گـل گـران نـبـود آشـیـان مـن
ریـــگ روان بــــادیـــه بــــی نـــشــــانـــیـــمسـرگشـتـگی اسـت راهبـر کاروان من
چـون بـرق، مـنتـهای نفـس مـنزل من اسـتبـیچـاره رهروی کـه شـود همعـنان من
دسـتــش ز تــیـر زودتــر افـتــد بــه خـاک راهآن سـاده دل کـه زور زند بـر کـمـان من
چـون دانه سـپـند، بـر آتـش نشسـتـه استمهر خـمـوشـی از لـب آتـش بـیان مـن
مـشـنـو ز مـن دروغ کـه از راسـت خــانـگـیپـیچـیده نـیسـت جـوهـر تـیغ زبـان مـن
انـصــاف نـیـســت مــانـع نـظــارگــی شــدنکز جوش گل شکست در بـوستـان من
بستم به خاک نقش و همان میل می کشددر چـشم دشمنان، قلم استـخوان من
صــائب ز بــس مـراد کــه در خــاک کــرده امخاک مراد خلق شده است آستان من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج