فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٩٨: در آتشم ز دیده شوخ ستاره ها

در آتـــشـــم ز دیـــده شـــوخ ســـتـــاره هـــادر هیچ خـرمـنـی نـفـتـد این شـراره ها!خــالـی شـده اسـت از دل آگـاه مـهـد خــاکعـیسـی دمـی نمـانده دری…

در آتـــشـــم ز دیـــده شـــوخ ســـتـــاره هـــادر هیچ خـرمـنـی نـفـتـد این شـراره ها!
خــالـی شـده اسـت از دل آگـاه مـهـد خــاکعـیسـی دمـی نمـانده درین گـاهواره ها
پـهلـو ز کـار عـشـق تـهی مـی کـنـنـد خـلـقجـای تـرحـم اسـت بـر این هیچـکـاره ها
جـز حـرف پـوچ، قسمت زاهد ز عشق نیستکـف بـاشـد از مـحـیط نـصـیب کـنـاره هـا
پـسـتـی دلـیـل قـرب بــود در طـریـق عـشـقایـنـجـا پــیـاده پــیـش بــود از سـواره هـا
صحبت غنیمت است به هم چون رسیده ایمتا کی دگر به هم رسد این تخته پاره ها
در حــسـن بــی تــکـلـف مـعـنـی نـظـاره کـناز ره مـرو بــه خـال و خـط اسـتـعـاره هـا
صـائب نـظـر ســیـاه نـســازد بــه هـر کـتــابفـهمـیده اسـت هـر کـه زبـان اشـاره هـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج