فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧٩٧: نتوان به بی مثال رسید از مثال ها

نـتـوان بــه بــی مـثـال رسـیـد از مـثـال هـااز ره مــرو بـــه مــوج ســراب خـــیــال هــابانگ جرس ز خوبی یوسف چه آگه است؟در کـنـه ذات حــق نـرسـد قـی…

نـتـوان بــه بــی مـثـال رسـیـد از مـثـال هـااز ره مــرو بـــه مــوج ســراب خـــیــال هــا
بانگ جرس ز خوبی یوسف چه آگه است؟در کـنـه ذات حــق نـرسـد قـیـل و قـال هـا
زرین چـو بـرگ های خـزان دیده گشتـه انداز بـــاد دســـتـــی تـــو، زبـــان سؤالـــهـــا
مـا چــون قــلـم تــمـام زبــان شــکـایـتــیـمدر خــلـوتــی کـه قــال شــمـارنـد حــالـهـا
از اشــتــیــاق دام تـــو مــرغــان دوربـــیــندر بــیـضـه مـی دهـنـد سـرانـجــام بــالـهـا
در روزگـار چـشـم تــو جــام تــهـی نـمـانـدیـکـسـر شـدنـد مـاه تـمـام ایـن هـلـال هـا
داغــی کــه بــود بــر دل مـجــنـون دورگـردشـد تــازه از سـیـاهـی چــشـم غـزال هـا
ده در شود گشاده، شود بـسته چون دریدارنــد ده زبــان ز ده انــگــشــت، لــالــهــا
در عـــهــد پـــاکـــدامـــنــی او نــمـــی روددلــهـای بــد گــمـان بــه ره احــتــمـال هـا
صـائب ز خـوابـهـای پـریشـان خـلـاص شـدهر کس که ساده کرد دل از خط و خال ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج