فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٩٧: دل می برد ز قند مکرر کلام من

دل مــی بـــرد ز قـــنــد مــکــرر کــلــام مــننی مـی کـند بـه ناخـن شـکـر کـلـام مـندر قـطــع ره ز جــادو بــود خــضــر بــی نـیـازاز راسـتـی غنی اس…

دل مــی بـــرد ز قـــنــد مــکــرر کــلــام مــننی مـی کـند بـه ناخـن شـکـر کـلـام مـن
در قـطــع ره ز جــادو بــود خــضــر بــی نـیـازاز راسـتـی غنی است ز مسطر کلام من
در گـفـتــگـوی نـازک مـن نـیـسـت کـوتــهـیاز مـد مـانـوی اســت رســاتــر کـلـام مـن
در یک نفـس ز مـصـر بـه کـنـعـان کـنـد نـزولچون بوی یوسف است سبک پر کلام من
یـک روز(ه) چــون کــبــوتــر بــغــداد مـی روداز بــاخــتــر بــه کـشــور خــاور کـلـام مـن
از گـوش پــیـشـتــر بــه دل مـسـتـمـع رسـداز دلــپــذیــریـی کــه بــود در کــلــام مــن
از خـلق در حـجـاب سـیاهی نهفـتـه نیسـتاز آب زنـدگــی اســت روانـتــر کــلـام مـن
صـور قـیامـت اسـت مـرا کـلـک خـوش صـریردارد نـمـک ز شـورش مـحـشـر کـلـام مـن
کـاغــذ حــریـف آتــش ســوزان نـمـی شــوددفــتــر کـنـد ز بــال ســمـنـدر کــلـام مـن
بـر سـنگ مـی زنند ز دلـهای همـچـو سـنگهر چـند قیمتـی است چو گوهر کلام من
از مدح و هجو و هزل و طمع شسته ام ورقپـند و نصـیحـت اسـت سـراسـر کـلام من
نسبـت بـه فکرهای قدیدش مکن که هستاز تــازگــی چــکــیـده کــوثــر کــلــام مــن
انـدیشـه اش ز نـاخـن یأجـوج دخـل نـیـسـتبـاشـد متـین چـو سـد سـکـندر کـلام من
چـون مـار پـا بـه راه نـهد کـشـتـه مـی شـودانـگـشــت اعــتــراض مـنـه بــر کـلـام مـن
گردید خـشک همچـو صدف پـوسـت بـر تـنمتــا گـشــت آبــدار چــو گـوهـر کــلـام مـن
یک نقطـه خـرده بـین نتـواند بـه سـهو یافـتهـر چــنـد پــیـچ و تــاب زنـد در کـلـام مـن
ای وامـصــیـبــتــاه کــه شــد خــرج مـردگـانچــون حــافــظ مـزار ســراســر کـلـام مـن
صـائب چــو آفـتــاب ز دل تــا نـفـس کـشـیـدآفــاق را گــرفــت ســـراســر کــلــام مــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج