فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٧٩٦: موقوف انقطاع بود اتصال من

مــوقــوف انــقــطــاع بــود اتــصــال مــناز خـود گـسـسـتـن اسـت کـمـند غـزال منچـون سـاز، گوشـمال مرا سـاز می کـنددر تــرک گــوشــمـال بــود گــوشــ…

مــوقــوف انــقــطــاع بــود اتــصــال مــناز خـود گـسـسـتـن اسـت کـمـند غـزال من
چـون سـاز، گوشـمال مرا سـاز می کـنددر تــرک گــوشــمـال بــود گــوشــمـال مـن
آبـی که نیست در جگرم می کند سبیلریـحـان هـمـیـشـه تـازه بـود در سـفـال مـن
در روز حـشر شستـه بـود پـاک، نامه هاگــر نــم بــرون دهـد عــرق انــفــعــال مــن
سـرشـتـه خـیال مـن از خـواب نگـسـلـدرحم است بر کسی که شود هم خیال من
بـر گـوهـرم غـبــار یـتـیـمـی فـزون شـودچـنـدان کـه چـرخ بـیش دهد خـاکـمـال مـن
از مـن فـراغـبــال دریـن بــوسـتـان مـجـوکز نقـش، سـبـزه تـه سـنگ اسـت بـال من
با صد هزار عقده چو سروم گشاده رویکـلـفـت می رسـد بـه کـسـی از مـلـال من
صائب چو مار سرزده پـیچم بـه خویشتنمـوری اگـر بــه ســهـو شــود پــایـمـال مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج