فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٩٥: چون تخم سوخته است ز سودا دماغ من

چون تـخم سوختـه است ز سودا دماغ منکــز ابـــر نــوبــهــار شــود تــازه داغ مــنمــنــت کـــنــد ســـیــاه، دل روشـــن مــرادسـت حـمایت است نفس بـر چـ…

چون تـخم سوختـه است ز سودا دماغ منکــز ابـــر نــوبــهــار شــود تــازه داغ مــن
مــنــت کـــنــد ســـیــاه، دل روشـــن مــرادسـت حـمایت است نفس بـر چـراغ من
از خـرقـه داغـهـای مـرا مـی تــوان شـمـرددیوار نـیـسـت مـانـع گـلـگـشـت بـاغ مـن
مجـنون من ز وصل لبـاسی اسـت بـی نیازورنه سـیاه خـیمـه لـیلـی اسـت داغ مـن
نومـید چـون ز تـوبـه سـنـگـین خـود شـوم؟کـز سـنـگ هـمـچـو لـالـه بـرآید ایـاغ مـن
از بـوستـان بـه بـرگ خزان دیده ای خوشمتـر می شود بـه نامه خـشـکی دماغ من
زنـگ از دلـم بــه بــاده گــلـگـون نـمـی روددایم چـو لاله زیر سـیاهی اسـت داغ من
شیرین لبـان بـه رخـصت من آب می خورندمـیـراب جـوی شـیـر بــود سـنـگـداغ مـن
گـر آب زنـدگـی عـوض مـی بـه مـن دهـنـدچـون لـالـه خـون مـرده شـود در ایاغ مـن
از خـویش رفـتـه را نتـوان نقـش پـای یافـتسرگشته آن کسی که بود در سراغ من
صائب گذشته ام ز سر خویش عمرهاستبــر خــود ز بــاد صـبــح نـلـرزد چــراغ مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج