فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٩٥: وقت است جوش باده زند لاله زارها

وقـت اسـت جـوش بــاده زنـد لـالـه زارهـامـیـگـون شــود ز لـالـه لـب جــویـبــارهـاطـــوفـــان لــالــه از ســـر دیــوار بـــگــذردگـردد نـهـفـتـه در گ…

وقـت اسـت جـوش بــاده زنـد لـالـه زارهـامـیـگـون شــود ز لـالـه لـب جــویـبــارهـا
طـــوفـــان لــالــه از ســـر دیــوار بـــگــذردگـردد نـهـفـتـه در گـل بــی خـار، خـارهـا
زرین تـر از بـسـاط سـلـیمـان شـود زمـینریزد ز بـس شـکـوفـه بـه هر سـو نثـارها
گــردد گــل پــیـاده ز نـشــو و نـمـا ســواروز جــوش گـل، پــیـاده نـمـایـد سـوارهـا
از خــون لــالــه و نــفــس گــرم نــوبــهــارآید بـه جـوش چـون خـم می کوهسارها
نوخـط شـود زمین چـو بـناگـوش گـلـرخـاندسـت نگار بـسـتـه شـود شـاخـسـارها
چـون فـوج طـوطـیی کـه هوا گیرد از زمینبـالـد بـه خـود ز نشـو و نما سـبـزه زارها
گل چـیدن احـتـیاج نبـاشـد کـه می شـوداز جــنـبــش نـسـیـم پــر از گـل کـنـارهـا
هرگـز گـمـان نبـود کـه بـا این فـسـردگـیآرد بــه جــوش، دیـگ مـرا ایـن شـرارهـا
خواری گل همیشه بهاری است بی زوالعــزت بـــود رهــیــن خــزان و بــهــارهــا
ای وای بــر نـظـارگـیـان، گـر دریـن چــمـنمـی بـود رنـگ بــسـت، گـل اعـتـبــارهـا
در لـقـمـه مـوی را نـتـوان دیـد تـیره شـبدر فــقــر، خــوشــگــوار بــود نــاگــوارهـا
صـائب قـدم شـمـرده نـهد بـر بـسـاط گـلدر پای رهروی که شکسته است خارها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج