فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٩٤: ای حسن پرده سوز تو برق نقاب ها

افـکـنـده انـد در جـگـر سـنـگ رخـنه هااز مــوج تــازیــانــه حــکــم تــو آبـــهــادر مجـلس شراب تـو از شوق می زنندپـروانـه وار سـیـنـه بـر آتـش کـبــ…

افـکـنـده انـد در جـگـر سـنـگ رخـنه هااز مــوج تــازیــانــه حــکــم تــو آبـــهــا
در مجـلس شراب تـو از شوق می زنندپـروانـه وار سـیـنـه بـر آتـش کـبــابـهـا
شادم ز پیچ و تاب محبت که می رسدآخـر بـه زلف، سـلـسـله پـیچ و تـابـها
از آه مـا در انـجــمـن حـسـن مـی پــردچـون نامـه های روز قـیامـت نقـاب ها
بـیدار شـو که در شـب یلدای نیسـتـیدر پـرده است چشم ترا طرفه خوابـها
بـیداری حـیات شـود مـنتـهی بـه مـرگآرامـش اسـت عـاقـبـت اضـطـراب هـا
تـسلیم شو، وگرنه بـرای سـبـکسـرانتــابــیـده انـد از رگ گـردن طـنـاب هـا
صائب بـه این خوشم که مرا آزموده اندشـیرین لـبـان بـه بـاده تـلـخ عـتـابـهـا
ای حـسن پـرده سوز تـو بـرق نقاب هاروی عرق فشان تـو سیل حـجـاب ها
از نقطـه های خـال تـو در هر نظـاره ایبیرون نوشته حرف شناسان کتاب ها
از انفعال روی تـو گلهای شـوخ چـشـمبـر پـیـرهـن فـشـانـده مـکـرر گـلـابـهـا
در رشـتـه مـی کـشـند گـهرهای آبـداردر مـوج خـیز حـسـن تـو دام سـرابـها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج