فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٩٣: دلدار رفت و برد دل خاکسار من

دلــدار رفـــت و بـــرد دل خـــاکــســـار مــنیکـبـار شـد ز دسـت کـنـد و شـکـار مـنرفــتــی و رفــت بــا تــو دل بــی قــرار مــنیکـبـار شـد تـهی ز دو…

دلــدار رفـــت و بـــرد دل خـــاکــســـار مــنیکـبـار شـد ز دسـت کـنـد و شـکـار مـن
رفــتــی و رفــت بــا تــو دل بــی قــرار مــنیکـبـار شـد تـهی ز دو گـوهـر کـنـار مـن
مـی بــود ســهـل کـار دل غـم کـشـیـده امبـودی بـه جای خویش اگر غمگسار من
واحـسـرتـا کـه چـون گـل رعـنا بـه بـاد رفـتدر یـک نـفـس خـزان مـن و نـوبـهـار مـن
از نیم جان من به چه تقصیر دست داشت؟شوخی که برد صبر و شکیب و قرار من
بــاری مـرا بــه داغ جـدایـی چـو سـوخـتــیغــافــل مـشــو ز حــال دل داغــدار مـن
صـبــری کـه بـود پـشـت امـیـدم ازو بـه کـوهدر روزگــار هـجــر نـیـامــد بــه کــار مــن
بــاغ و بــهـار مــن ز جــهـان دامــن تــو بــوددیگـر بـه دامـن کـه نشـینـد غـبـار مـن؟
آیــا بـــود بـــه گــریــه شــادی بـــدل شــوداین گـریه های تـلـخ شـب انتـظـار مـن؟
صـائب تــرانـه ای کـه بــشــویـد ز دل غـبــارامـروز نـیـســت جــز سـخــن آبــدار مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج