فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧٩٣: دستی که شد به گردش پیمانه آشنا

دسـتـی کـه شـد بـه گـردش پـیمـانه آشـنـادیگر نشـد بـه سـبـحـه صد دانه آشـنامـیـزان عـدل مـیـل بـه یـک سـو نـمـی کـنـدعـارف بـود بـه کـعـبـه و بـتـخـان…

دسـتـی کـه شـد بـه گـردش پـیمـانه آشـنـادیگر نشـد بـه سـبـحـه صد دانه آشـنا
مـیـزان عـدل مـیـل بـه یـک سـو نـمـی کـنـدعـارف بـود بـه کـعـبـه و بـتـخـانه آشـنا
بــر نـقـطـه دل اسـت چـو پــرگـار سـیـر مـناین مرغ قـانع اسـت بـه یک دانه آشـنا
هـر جــا شـراب هـسـت، غـم آشـنـا مـخــوربـیگـانه می شـود بـه دو پـیمانه آشـنا
زان لب همین نظاره خشکی است رزق منبــاشـد بــخـیـل تـا بـه در خـانـه آشـنـا
امـروز داغ لـالـه رخـان نـیـسـت چــشـم مـنبـا آتـش اسـت کـشـتـی پـروانه آشـنا
تـا بـر سـر کـه سـایه کـند چـتـر داغ عـشـقاین آفـتـاب نیسـت بـه هر خـانه آشـنا
دیـگـر دلـم ز زخــم نـمـایـان کـمـر نـبــســتتـا شـد بـه زلف و کاکل او شـانه آشنا
شــد نـفــس بــد گــهـر ز مــدارا گــزنـده تــرز احسان نمی شود سگ دیوانه آشنا
بـی دردسـر بـه کـعـبـه مـقـصـود مـی رسـدهر سر که شد بـه صندل بـتخانه آشنا
روشــن کــنــد ســواد خــط ســرنــوشــت راچشمی که گشت بـا خط پیمانه آشنا
روشــن کــنــد ســواد خــط ســرنــوشــت راچشمی که گشت بـا خط پیمانه آشنا
پــرهـیـز نــیـســت اهــل خــرابــات را ز هــمدسـت سـبـوسـت بـا لب پـیمانه آشنا
تــا دل ز شــوق آب نــگــردد، نــمــی شــودزین نـه صـدف بـه گـوهر یکـدانه آشـنـا
عـقـل اسـت سـنگ راه، و گـرنه بـه یک نظـراطـفـال مـی شـونـد بـه دیـوانـه آشـنـا
نقش کسـی درسـت نشـیند که چـون نگینبـاشد درین بـسـاط بـه یک خـانه آشنا
صـــائب ز آشـــنــایــی عــالــم کــنــاره کــردهر کس که شد بـه معنی بیگانه آشنا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج