فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٩٢: آمد خزان و تر نشد از می گلوی ما

آمـد خـزان و تــر نـشـد از مـی گـلـوی مـارنــگــی دریـن بــهـار نـیـامــد بــه روی مــاچـون مـوجـه سـراب اسـیر کـشـاکـشـیمهر چـند متـصل بـه محـیط اسـت…

آمـد خـزان و تــر نـشـد از مـی گـلـوی مـارنــگــی دریـن بــهـار نـیـامــد بــه روی مــا
چـون مـوجـه سـراب اسـیر کـشـاکـشـیمهر چـند متـصل بـه محـیط اسـت جـوی ما
بــاد مـراد کـشــتــی مـا زور بــاده اســتبــر دوش خــلـق بــار نـگـردد ســبــوی مـا
دریـا بـه سـعـی، گـرد یتـیمـی ز مـا نـبـردآب گـهر چـگـونـه دهـد شـسـتـشـوی مـا؟
در آفـتـاب عـشـق کـه شـد مـوم سـنگـهاخــام اســت هـمــچــنـان ثــمـر آرزوی مــا
موی سفید هیچ کم از جوی شیر نیستدر کـــام آرزوی دل طــــفــــل خــــوی مـــا
ما چـون نسـیم خـدمت آن زلف کـرده ایمگــلــهـا کــنـنـد پــاره گــریـبــان ز بــوی مـا
از خـویش رفـتـه را نتـوان نقش پـای یافترحم است بر کسی که کند جستجوی ما
صــائب بــه آب خــلــق نـداریـم احــتــیـاجاز اشـک خـود چـو شـمع بـود آب جـوی ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج