فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٩١: رزق ملایک است نوای رسای ما

رزق مــلــایــک اســت نــوای رســای مــاچـون مـی شـود بـلـنـد نگـردد نوای مـا؟بـا آن که عـمرهاسـت ازان بـزم رفـتـه ایمبتوان سپند سوخت ز گرمی به جای ما…

رزق مــلــایــک اســت نــوای رســای مــاچـون مـی شـود بـلـنـد نگـردد نوای مـا؟
بـا آن که عـمرهاسـت ازان بـزم رفـتـه ایمبتوان سپند سوخت ز گرمی به جای ما
بـر دل هـزار نـشـتـر الـمـاس مـی خـوریمخـاری اگر شـکـسـتـه شـود زیر پـای ما
لـرزد چـنـان کـه بـر گـهر خـویش جـوهریبــر آبــروی فــقــر و قــنـاعــت گـدای مـا
صـد پـیرهن ز گـرد کـسـادی گـرانتـرسـتدر چـشـم این سـیـاه دلـان تـوتـیـای مـا
شـبـنم بـرد بـه دامن مـا همچـو گـل نمـازبــلـبـل کـنـد ز غـنـچـه گـل مـتـکـای مـا
جــنـگ گـریـز مـی کــنـد از کــاه، کـهـربــادر عـهـد بــی نـیـازی طـبــع رســای مـا
ویرانـتـریم ازان کـه کـسـی قـصـد مـا کـندآهسـتـه سـیل پـای کـشـد از قـفـای ما
هـر چــنـد عــاجــزیـم، در آزار مـا مـکـوشآتـش شـکسـتـه دل شـود از بـوریای ما
خـورشـید را بـه هاله آغـوش می کشـیمکـوتـاه نـیسـت همـت دسـت دعـای مـا
صائب کسی است اهل بصیرت که نگذردبــیـگــانــه وار از ســخــن آشــنــای مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج