فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٩١: ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

ای خـوشـا روزا کـه مـا مـعـشـوق را مـهمـان کـنیمدیـده از روی نـگــاریـنــش نـگــارســتــان کــنـیـمگــر ز داغ هــجـــر او دردی اســت در دل هــای مــاز…

ای خـوشـا روزا کـه مـا مـعـشـوق را مـهمـان کـنیمدیـده از روی نـگــاریـنــش نـگــارســتــان کــنـیـم
گــر ز داغ هــجـــر او دردی اســت در دل هــای مــاز آفـــتــــاب روی او آن درد را درمـــان کـــنـــیـــم
چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویشپیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم
آن سـر زلـفـش کـه بـازی مـی کـنـد از بـاد عـشـقمـیـل دارد تـا کـه مـا دل را در او پــیـچـان کـنـیـم
او بـــه آزار دل مـــا هــر چـــه خـــواهــد آن کـــنـــدمـا بــه فــرمـان دل او هـر چــه گـویـد آن کــنـیـم
این کـنیم و صـد چـنین و مـنـتـش بـر جـان مـاسـتجـان و دل خـدمت دهیم و خـدمت سلطان کنیم
آفــتــاب رحــمـتــش در خــاک مـا درتــافـتــه ســتذره هـای خـاک خـود را پـیـش او رقـصـان کـنـیـم
ذره هـــای تـــیــره را در نـــور او روشـــن کـــنـــیــمچـشـم هـای خـیـره را در روی او تــابــان کـنـیـم
چـوب خـشـک جـسـم ما را کو بـه مانند عصـاسـتدر کـف موسـی عـشـقـش معـجـز ثـعـبـان کنیم
گـر عـجـب های جـهان حـیران شـود در ما رواسـتکـاین چـنین فـرعـون را ما موسـی عـمران کـنیم
نـیـمـه ای گـفـتـیـم و بــاقـی نـیـم کـاران بــو بــرنـدیـا بــرای روز پــنـهـان نـیـمــه را پــنـهـان کــنـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج