فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٩٠: صبح جهان بود نفس غم زدای ما

صــبـــح جــهــان بــود نــفــس غــم زدای مــاجــان تــازه مـی شـود زدم جـانـفـزای مـابــیـدار شــد ز خــواب گـرانـجــان بــی غـمـیهـر کــس شــنـیـد ن…

صــبـــح جــهــان بــود نــفــس غــم زدای مــاجــان تــازه مـی شـود زدم جـانـفـزای مـا
بــیـدار شــد ز خــواب گـرانـجــان بــی غـمـیهـر کــس شــنـیـد نـالـه دردآشــنـای مـا
تـه جـرعه ای بـود که بـه خـاکش فشـانده انددریـا، نـظــر بــه ســاغــر مــردآزمــای مــا
چـــون کـــوه قـــاف مــوج پـــریــزاد مــی زنــداز جـوش فـکـر گـوشـه خـلـوت سـرای ما
وحــشــی تـــر از نــگــاه غــزال رمــیــده ایــماز مــردمــان کــنــاره کــنـد آشــنــای مــا
انـصـاف نـیـسـت بـار شـدن بـر شـکـسـتـگـانپـهـلـوی خـشـک خـویش بـود بـوریای مـا
بــالـیـن ز سـر گـرانـی مـا نـیـســت در عـذاباز دسـت خـود بـود چـو سـبـو متـکـای ما
چـون پـسـت فطـرتـان غـم روزی نمی خـوریمکـز خــوردن دل اســت مـهـیـا غــذای مـا
فـارغ ز کـســب آب و هـوایـیـم چــون حــبــابکـز اشـک و آه خــود بــود آب و هـوای مـا
چـاه حـسـود در ره ما چـشم حـسـرت اسـتتـا گـشـتـه اسـت راسـتـی ما عـصـای ما
صـیـقـل بــه چــشـم آیـنـه مـاســت نـاخــنـکاز مـوجــه خـودسـت چـو دریـا جــلـای مـا
هر بـی جـگر بـه ما طـرف جـنگ چـون شـود؟بــرخــاسـتــن بــود ز سـر جــان لـوای مـا
دسـت حـمایت از ره آهسـتـگی شـده اسـتمـوری فــتــاده اســت اگــر زیـر پــای مــا
افلاک را به سلسله جنبان چه حاجت است؟بــی آب، ســیـر و دور کــنـد آســیـای مـا
چـندین هزار گـمـشـده را رهنمـا شـده اسـتدلـهای شـب بـه کـعـبـه مقـصـد درای مـا
آســـوده تــــر ز دیـــده قـــربــــانـــیـــان بــــوداز تــــرک آرزو دل بــــی مـــدعــــای مــــا
قـرصـی نبـود اگـر چـه فـزون رزق مـا چـو مـهریک ذره بـی نـصـیـب نـشـد از عـطـای مـا
از رنـــگ زرد مـــاســـت دل لـــالـــه زار خـــونگر سرخ نیسـت چـون گل حـمرا قبـای ما
در عــیـن خــاکــســاری اگـر تــنـدیـی کــنـیـمبــا چــشــم ســازگــار بــود تــوتــیـای مـا
مــی گــردد از ســعــادت جــاویــد کــامــیــاببر هر سری که سایه فکن شد همای ما
مـا را اگـر چـه چـون دیگـران نیسـت خـرده ایکـــان زرســـت از رخ زریــن، ســـرای مــا
هر عقده ای که زلف سـخـن داشـت، بـاز کردصـائب زبـان خـامـه مـشـکـل گـشـای مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج