فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٨: گرچه از بهر کسی جان نتوان داد ز دست

گرچه از بهر کسی جان نتوان داد ز دستچیست جان کز پی جانان نتوان داد ز دستای گـلـسـتـان وفـا خـار جـفـا لـازم تـسـتاز پــی خـار گـلـسـتــان نـتــوان داد …

گرچه از بهر کسی جان نتوان داد ز دستچیست جان کز پی جانان نتوان داد ز دست
ای گـلـسـتـان وفـا خـار جـفـا لـازم تـسـتاز پــی خـار گـلـسـتــان نـتــوان داد ز دسـت
همچو تـو دوست مرا دست بـدشواری دادچون بـدست آمدی آسان نتـوان داد ز دست
گرچـه آن زلف پـریشانی دلراسـت سـبـبآن سـر زلـف پــریـشـان نـتــوان داد ز دسـت
دی یکی گفت بـرو تـرک غـم عـشـق بـگوبـچـنـان وسـوسـه ایمـان نتـوان داد ز دسـت
خـاک کـوی تـو بـملک دو جـهان نفـروشـمگـوهـر قـیـمـتــی ارزان نـتــوان داد ز دســت
جـای موری کـه مـرا دسـت دهد بـر در تـوبـهمـه مـلـک سـلـیمـان نـتـوان داد ز دسـت
محنتـت را که گدایانش چـو نعمت بـخورندبـهـمـه دولـت سـلـطـان نـتـوان داد ز دسـت
سـیف فـرغـانی اگـر چـند تـوانگـر بـاشـیبــر درش جـای گـدایـان نـتــوان داد ز دسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج