فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٨: ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را

ســاقـی ز شــراب حــق پــر دار شــرابــی رادرده مـی ربــانـی دل هـای کــبــابــی راکـم گـوی حـدیث نان در مـجـلـس مـخـمورانجــز آب نـمـی ســازد مــر مـ…

ســاقـی ز شــراب حــق پــر دار شــرابــی رادرده مـی ربــانـی دل هـای کــبــابــی را
کـم گـوی حـدیث نان در مـجـلـس مـخـمورانجــز آب نـمـی ســازد مــر مـردم آبــی را
از آب و خــطـاب تــو تــن گـشــت خــراب تــوآراسـتـه دار ای جـان زین گنج خـرابـی را
گـلـزار کـنـد عـشــقـت آن شــوره خــاکـی رادربـار کند موجـت این جـسم سحابـی را
بــفــزای شــراب مــا بــربــنـد تــو خــواب مــااز شب چه خبر باشد مر مردم خوابی را
همـکـاسـه مـلـک بـاشـد مـهمـان خـدایی رابـــاده ز فــلــک آیــد مــردان ثـــوابـــی را
نـوشـد لـب صـدیـقـش ز اکـواب و ابــاریـقـشدر خـم تــقـی یـابــی آن بــاده نـابــی را
هشـیار کـجـا دانـد بـی هوشـی مـسـتـان رابــوجـهـل کـجـا دانـد احـوال صـحـابــی را
اســتــاد خــدا آمـد بــی واسـطـه صـوفـی رااسـتـاد کـتـاب آمـد صـابــی و کـتـابـی را
چون محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتیبــربــای نـقـاب از رخ خـوبــان نـقـابــی را
مـنـکـر کـه ز نـومـیـدی گـوید کـه نـیـابـی اینبــنـده ره او ســازد آن گـفــت نـیـابــی را
نی بـاز سپـیدست او نی بـلبـل خـوش نغمهویـرانــه دنــیـا بــه آن جــغــد غــرابــی را
خـاموش و مگـو دیگـر مفـزای تـو شـور و شـرکز غیب خطاب آید جـان های خطابـی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج