فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٨٨: بارست خنده بر دل کلفت پرست من

بــارسـت خـنـده بـر دل کـلـفـت پـرسـت مـنپـر خـون بـود دهان گل از پـشـت دسـت منمـیـنـا زبــان مــار شــود در شــکــســتــگــیرحم است بر کسی که بود در …

بــارسـت خـنـده بـر دل کـلـفـت پـرسـت مـنپـر خـون بـود دهان گل از پـشـت دسـت من
مـیـنـا زبــان مــار شــود در شــکــســتــگــیرحم است بر کسی که بود در شکست من
قـمری بـود ز حـلقـه بـه گـوشـان سـرو و منآن قـمـریـم کـه سـرو بــود پـای بــسـت مـن
گیرنده تـر ز دسـت شـده اسـت آسـتـین مناکـنون کـه رفـتـه دامـن فـرصـت ز دسـت من
در بـــزم وصــل از مــن بـــی دل اثـــر مــجــوکـز خـود تــمـام بــرده مـرا نـیـم مـسـت مـن
تــا خــط عـنـبــریـن نـکـنـد نـامـه اش ســیـاهایـمــان نـیـاورد بــه خــدا خــودپــرســت مـن
آتـش بـه زیـر پـاسـت چـو شـبـنـم مـرا ز گـلشـویـد اگـر چـه گـرد ز دلـهـا نـشـسـت مـن
یـک بــار تـیـر مـن بـه غـلـط بـر هـدف نـخـوردبـا آن که می بـرد کجـی از تـیر، شسـت من
هر نخل سرکشی که درین سبز طارم استاز زور مــی چــو تــاک بــود زیــردســت مــن
دیـگــر غــبــار دامــن هــیــچ آشــنــا نــشــدتـا آشـنا بـه دامـن شـب گـشـت دسـت من
چـون موج در خـم خـس و خـاشـاک نیسـتـمصائب نهنگ می کشـد از بـحـر شـسـت من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج