فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٨٧: در بیخودی گذشت زمان شباب من

در بــیـخــودی گـذشـت زمـان شــبــاب مـنشـد پــرده دار دولـت بــیـدار خـواب مـننگـذاشـت آب در جـگرم عـشـق خـانه سـوزبـی اشک شد ز تـندی آتـش کبـاب مننس…

در بــیـخــودی گـذشـت زمـان شــبــاب مـنشـد پــرده دار دولـت بــیـدار خـواب مـن
نگـذاشـت آب در جـگرم عـشـق خـانه سـوزبـی اشک شد ز تـندی آتـش کبـاب من
نسبت به شور من رگ خوابی است گردبادصـحـرا بـه گرد می رود از اضـطـراب من
هـرگــز نــمــی بــرم بــه خــرابــات دردســراز کاسه سرسـت چـو فیلان شراب من
درمــانــده نــهــفــتـــن رازم کــه مــی پـــردچـون نـامـه های روز قـیامـت نقـاب مـن
آن گوهرم که کشتـی طوفان رسـیده اسـتگـنـجــیـنـه مـقــرنـس گـردون ز آب مـن
مـانـنـد ســرو پــای فـشــردم دریـن چــمـنهر چـند طـوق فاخـتـگان شـد رکاب من
چـون گـل خـمـار خـنده شـیرین کـشـیده اماز عـیش تـلـخ شـکـوه ندارد گـلـاب مـن
خـط ابـر رحـمت اسـت گلسـتـان حـسـن رابـر روی خـویش تـیغ مـکـش آفـتـاب من
چـون مـاه نـو هـمـان ز تـواضـع دو تــا شـومگـر نه سـپـهر بـوسـه زند بـر رکـاب مـن
جـمـعـیـتـی کـه از دل ویران بـه مـن رسـیـدسهل است گنج اگر طلبند از خراب من
از نـالـه شـیشـه در جـگـر سـنگ بـشـکـنـدچـون کاسه تـهی لب حـاضر جـواب من
صــائب بــرون نـمـی روم از فــکــر آن غــزالچـین کـردن کـمـند بـود پـیچ و تـاب مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج