فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٨٦: روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم

روی نیکـت بـد کـنـد مـن نیک را بـر بـد نـهمعاشقی بس پخته ام این ننگ را بر خود نهمننگ عـاشـق ننگ دارد از همـه فـخـر جـهانننگ را مـن بـر سـر آن عـشـرت ب…

روی نیکـت بـد کـنـد مـن نیک را بـر بـد نـهمعاشقی بس پخته ام این ننگ را بر خود نهم
ننگ عـاشـق ننگ دارد از همـه فـخـر جـهانننگ را مـن بـر سـر آن عـشـرت بـی حـد نهم
علم چون چادر گشاید در بـرم گیرد به لطفحــرف هـای عـلـم را بــر گـردن ابــجــد نـهـم
تـاج زرین چـون نهد از عاشـقی بـر فرق منتـخـت خـود را مـن بـرآرم بـر سـر فـرقـد نـهـم
چـون در آب زنـدگـانی صـورتـم پـنـهان شـودصـورت خـود را بـه پـیش صـورت احـمـد نـهـم
نام شمس الدین تبریزی چو بنویسم بدانکشــکــر دلـخــواه را در اشــکـم کــاغــذ نـهـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج