فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٨٦: روشن چسان شود به تو سوز نهان ما؟

روشن چسان شود بـه تو سوز نهان ما؟چون شمع کشته است زبان در دهان مادر چشم ما ز گریه شادی نشان مجویایـن چــشــمــه مــتــاع نـدارد دکــان مــاما این چـنی…

روشن چسان شود بـه تو سوز نهان ما؟چون شمع کشته است زبان در دهان ما
در چشم ما ز گریه شادی نشان مجویایـن چــشــمــه مــتــاع نـدارد دکــان مــا
ما این چـنین که بـر سـر شاخ بـهانه ایمبــر هـم زنـد نـســیـم گـلـی آشــیـان مـا
نی کوچـه می دهد نفـس ما چـو بـگذردغــافــل مــشــو ز نـالــه آتــش زبــان مــا
روشــن شـود فـتــیـلـه مـغـز هـمـا، اگـرغـافـل کند نمکـچـشـی از اسـتـخـوان ما
گردش ز بـس که فاختـه پـر در پـر همندخـاکـسـتـری اسـت جـامه سـرو روان مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج