فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٨٥: نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم

نی تـو گـفـتـی از جـفـای آن جـفـاگـر نـشـکـنمنی تـو گفتـی عـالمی در عـشـق او بـرهم زنمنی تـو دسـت او گرفـتـی عـهد کردی دو بـه دوکـز پـی آن جـان و دل ا…

نی تـو گـفـتـی از جـفـای آن جـفـاگـر نـشـکـنمنی تـو گفتـی عـالمی در عـشـق او بـرهم زنم
نی تـو دسـت او گرفـتـی عـهد کردی دو بـه دوکـز پـی آن جـان و دل این جـان و دل را بـرکـنـم
نور چشمت چون منم دورم مبین ای نور چشمســوی بــالـا بــنـگـر آخــر زانـک مـن بــر روزنـم
ای سـررشـتـه طـرب هـا عـیسـی دوران تـوییسر از این روزن فروکن گر چه من چـون سوزنم
عــشــق را روز قــیــامــت آتـــش و دودی بـــودنـور آن آتــش تــو بــاشــی دود آن آتــش مـنـم
تــا نـبــیـنـم روی چــون گـلـزار آن صــد نـوبــهـارهمچو لاله من سیه دل صدزبان چون سوسنم
شاه شمس الدین تـبـریزی منت عاشق بـسمروز بــزمــت هـمـچــو مـومـم روز رزمــت آهـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج