فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٨٣: چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم

چــون ز صــورت بــرتــر آمــد آفــتــاب و اخــتــرماز مـعـانـی در مـعـانی تـا روم مـن خـوشـتـرمدر معانی گم شدستم همچنین شیرینتر استســوی صــورت بــازن…

چــون ز صــورت بــرتــر آمــد آفــتــاب و اخــتــرماز مـعـانـی در مـعـانی تـا روم مـن خـوشـتـرم
در معانی گم شدستم همچنین شیرینتر استســوی صــورت بــازنـایـم در دو عـالـم نـنـگـرم
در مـعــانـی مـی گـدازم تــا شــوم هـمـرنـگ اوزانک معنی همچو آب و من در او چون شکرم
دل نـگـیرد هـیچ کـس را از حـیـات جـان خـویشمـن از ایـن مـعـنـی ز صـورت یـاد نـارم لـاجـرم
مـی خـرامـم مـن بـه بــاغ از بــاغ بـا روحـانـیـانچـون گـل سـرخ لـطـیف و تـازه چـون نیلـوفـرم
کشتـی تـن را چو موجـم تـختـه تـختـه بـشکنمخویشتـن را بـسکلم چـون خویشتـن را لنگرم
ور من از سخـتـی دل در کار خود سستـی کنمزود از دریـــا بـــرآیـــد شـــعـــلـــه هـــای آذرم
همـچـو زر خـنـدان خـوشـم انـدر مـیان آتـشـشزانک گر ز آتـش بـرآیم همچـو زر من بـفـسـرم
من ز افسـونی چـو ماری سـر نهادم بـر خـطشتــا چــه افـتــد ای بــرادر از خــط او بــر سـرم
من ز صـورت سـیر گشـتـم آمدم سـوی صـفـاتهر صـفـت گوید درآ این جـا کـه بـحـر اخـضـرم
چـون سکندر ملک دارم شمس تـبـریزی ز لطفسـوی لشـکرهای معـنی لاجـرم سـرلشـکرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج