فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٨٣: تا چند نقشبند تمنا شویم ما

تــا چــنـد نـقـشــبــنـد تــمـنـا شـویـم مـاآیـیـنـه دار جــلــوه عــنـقــا شــویـم مـاچـون موجـه سـراب درین دشت پـر فریببـا جـان بـی نفـس پـی دنیا ش…

تــا چــنـد نـقـشــبــنـد تــمـنـا شـویـم مـاآیـیـنـه دار جــلــوه عــنـقــا شــویـم مـا
چـون موجـه سـراب درین دشت پـر فریببـا جـان بـی نفـس پـی دنیا شـویم مـا
شـور جـنون کـجـاسـت کـه مانند گـردبـادجـــاروب خــارزار تـــمــنــا شــویــم مــا
یارب نصیب کن پر و بالی که چون مسیحزین خـاکـدان بـه عـالـم بـالـا شـویم مـا
بـا دیده ای که گوهر عبـرت شـناس شـدحیف است حیف خرج تـماشا شویم ما
غـفـلت امان نداد کـه خـود را کـنیم صـافزان پـیشـتـر کـه واصـل دریـا شـویم مـا
نـگــشــود لـامـکــان ز دل تــنـگ مـا گــرهدر تـنگنای چـرخ چـسـان وا شـویم ما؟
دلـهـای تــیـره ســرمـه گــفــتــار مـا بــودچـون طـوطـیـان ز آینـه گـویا شـویم مـا
صــبــح امــیـد از دل مــا زنــگ مــی بــردگر ملتـجـی بـه دامن شـبـها شـویم ما
تـا در مـیـان جـمـعـیـم آشـفـتـه خـاطـریمجـمع آن زمان شویم که تـنها شویم ما
در چـشـم این سـیاه دلان صـبـح کـاذبـیمدر روشـنـی اگـر یـد بــیـضـا شـویـم مـا
هـر عـضـوی از تـو از دگـری دلـربـاتـرسـتچون قانع از نظاره به یک جا شویم ما؟
در زهر اگـر چـه غـوطـه زدیم از گـزیدنـشصـائب نـشـد گـزیـده ز دنـیـا شـویم مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج