فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٨٣: از خود برون نرفته هوای سفر مکن

از خــود بــرون نـرفــتــه هـوای ســفــر مــکــناین راه را بـه پـای زمـین گـیر سـر مـکـندر قــلــزمــی کــه ابـــر کــرم مــوج مــی زنــدانـدیشـه چـون…

از خــود بــرون نـرفــتــه هـوای ســفــر مــکــناین راه را بـه پـای زمـین گـیر سـر مـکـن
در قــلــزمــی کــه ابـــر کــرم مــوج مــی زنــدانـدیشـه چـون حـبـاب ز دامـان تـر مـکـن
گوهر چه صرفه می برد از روی سخت سنگ؟تـا ممکـن اسـت عـربـده بـا بـدگهر مکـن
بـــا قــصــد کــار بـــنــده مأمــور را چـــه کــار؟در کارهای حق سخن از خیر و شر مکن
از زخــم خــار یــک دهــن خــنــده اســت گــلای سسـت رگ ملاحـظه از نیشتـر مکن
ســود ســفــر بـــود گــذرانــدن ز هــمــرهــانزنـهـار بــا رفـیـق مـوافــق ســفــر مـکـن
مــعــشــوق تـــازه رو خــط آزادی غــم اســتدر گلشـنی کـه سـرو نبـاشـد گذر مکـن
ای زاهـد فـســرده، دل از عــشــق جــمـع دارای خـون مـرده دغـدغـه از نیشـتـر مکـن
خــواهـی نـریـزد از مــژه ات اشــک آتــشــیـندر روی آفــتــاب جــبــیـنـان نـظــر مـکــن
در تـوست هر چـه می طلبـی صائب از جـهانبـیرون ز خـود بـه هیچ مقامی سفر مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج