فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٨٢: از زنگ کبر آینه خویش ساده کن

از زنــگ کــبـــر آیــنــه خـــویــش ســاده کــندر زیـر پــا نـظــر کـن و حــج پــیـاده کـنچــون مـور مــدتــی کــمــر بــنـدگــی بــبــنـددیگر ز روی …

از زنــگ کــبـــر آیــنــه خـــویــش ســاده کــندر زیـر پــا نـظــر کـن و حــج پــیـاده کـن
چــون مـور مــدتــی کــمــر بــنـدگــی بــبــنـددیگر ز روی دست سلیمان، و ساده کن
ســامــان خــاســتــن نــبــود شــبـــنــم مــراای مـهـر، دسـتـگـیـری این اوفـتـاده کـن
احــســان آفــتــاب بـــه مــقــدار روزن اســتتـا ممکـن اسـت روزن دل را گشـاده کن
در قــبـــضــه تــصــرف چــرخ زبـــون مــبـــاشمـردانـه از سـپــهـر مـقـوس کـبــاده کـن
بــر تــوســن ســبــکــرو هـمــت ســوار شــوخـوشـید را ز مـرکـب گـردون پـیـاده کـن
نـقــصــان نـکـرده اســت کـس از آب زنـدگـینقـد حـیات خـود همه را صـرف بـاده کـن
تــا چـون سـبــو عـزیـزان خـرابــاتــیـان شـوییک چـنـد دسـتـگـیـری هـر اوفـتـاده کـن
صائب هلاک ساده دلان است حسن دوستتـا ممکـن اسـت آینه خـویش سـاده کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج