فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٨١: من سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم

مـن سـر خــم را بــبــسـتــم بــاز شـد پــهـلـوی خــمآنک خم را ساخت هم او می شناسد خوی خمکــوزه هــا مــحــتــاج خــم و خــم هـا مــحــتــاج جــودر مـ…

مـن سـر خــم را بــبــسـتــم بــاز شـد پــهـلـوی خــمآنک خم را ساخت هم او می شناسد خوی خم
کــوزه هــا مــحــتــاج خــم و خــم هـا مــحــتــاج جــودر مـیـان خــم چــه بــاشـد آنـچ دارد جــوی خـم
مـســتــیـان بــس پــدیـد و خــمـشــان را کـس نـدیـدعـالـمـی زیـر و زبــر پــیـچـان شـده از بــوی خـم
گــر نــبـــودی بـــوی آن خــم در دمــاغ خــاص و عــامپـس بـه هر محـفـل چـرا دارند گفـت و گوی خـم
بـــوی خـــمــش خـــلـــق را در کـــوزه فـــقـــاع کـــردشـد هـزاران تـرک و رومـی بـنـده و هنـدوی خـم
جــادوی بــر خــم نـشـیـنـد مـی دوانـد شــهـر شـهـرجـادوان را ریـش خـنـدی مـی کـنـد جـادوی خـم
در سر خـود پـیچ ای دل مست و بـیخـود چـون شرابهمچـنین می رو خـراب از بـوی خـم تـا روی خـم
تــا بــبــیـنـی نـاگــهـان مــســتــی رمـیـده از جــهـاننـزد خـم ای جــان عـمـم کـه مـنـم خـالـوی خـم
روی از آن سو کن کز این سو گفت و گو را راه نیستچـون ز شش سـو وارهیدی بـازیابـی سوی خـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج