فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٨١: دل از گناه پاک چو دارالسلام کن

دل از گــنــاه پـــاک چـــو دارالــســـلــام کـــنخــاک ســیــاه بـــر ســر مــیــنــا و جــام کــنچــون بـــرق، ذوق بـــاده بــود پــای در رکــابعــی…

دل از گــنــاه پـــاک چـــو دارالــســـلــام کـــنخــاک ســیــاه بـــر ســر مــیــنــا و جــام کــن
چــون بـــرق، ذوق بـــاده بــود پــای در رکــابعــیــش مــدام خـــواهــی، تـــرک مــدام کــن
خواهی چو شعله چشم و چراغ جهان شویدر پــیـش پــای هـر خــس و خــاری قـیـام کـن
آب حـــیــات در ظــلــمــات اســـت، زیــنــهــارمــانــنــد شــمــع در دل شــبــهــا قــیـام کــن
چــون ســرو پــا بــه دامــن آزادگــی بـــکــشآنــگــاه در بـــهــشـــت فــراغـــت خـــرام کــن
در زیـــر زلـــف یأس بــــود چــــهـــره امـــیـــدهــر جـــا دلــت فـــرود نــیــایــد مــقـــام کـــن
آب حــیـات دولــت فــانــی اســت نــام نــیـکایــن دولــت دو روزه خـــود مــســـتـــدام کـــن
هـر چــنــد نــالــه تــو کــنــد دانـه را ســپــنـدای مـرغ خــوش نـوا، حــذر از چــشـم دام کـن
مـا خــون گـرم خـویـش حــلـال تــو کـرده ایـمخواهی به شیشه افکن و خواهی به جام کن
بــزم شـراب، بـی مـزه بــوسـه نـاقـص اسـتپــیـش آی و عــیـش نـاقــص مـا را تــمـام کـن
خــواهــی کــه بــر رخ تــو در فــیـض وا شــودچــون صــائب اقـتــدا بــه حــدیـث و کـلـام کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج