فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٨٠: دل را ز قید جسم رها می کنیم ما

دل را ز قــیـد جــســم رهــا مــی کــنــیـم مــاایـن دانـه را ز کــاه جــدا مـی کــنـیـم مـاعـــمـــر دوبـــاره در گـــره روزگـــار نـــیــســـتجـان ر…

دل را ز قــیـد جــســم رهــا مــی کــنــیـم مــاایـن دانـه را ز کــاه جــدا مـی کــنـیـم مـا
عـــمـــر دوبـــاره در گـــره روزگـــار نـــیــســـتجـان را بــه زلـف یـار فـدا مـی کـنـیـم مـا
در ظرف بحر رحمت حق آب و خون یکی استانـدیـشـه صـواب و خــطـا مـی کـنـیـم مـا
آه ایـن چــنـیـن اگـر شـکـنـد آسـتــیـن سـعـیپــیـراهـن سـپــهـر، قـبــا مـی کـنـیـم مـا
افـــتـــد غـــزال دولـــت اگـــر در کـــمــنــد مــااز هـمــت بــلــنــد رهـا مــی کــنـیـم مــا
مـی مـی کـشـیم و خـنده مـسـتـانه می زنیمبـا این دو روزه عـمـر چـهـا مـی کـنـیم مـا
مــهـمــان مــرگ بــر در دل حــلــقــه مـی زنـدتــا فـکـر آشــیـان و ســرا مـی کـنـیـم مـا
در قـلـزمـی کـه نـیسـت سـر نـوح در حـسـابهمچـون حـبـاب، کسـب هوا می کنیم ما
بــا شــوخ دیـدگــان نــتــوان هـم نــوالــه شــدزین خوان نصیب خویش جدا می کنیم ما
نــگــشــود صــائب از مــدد خــلــق هـیـچ کــاراز خـلـق روی دل بـه خـدا مـی کـنـیم مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج