فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧: پرده دل می زند زهره هم از بامداد

پـــرده دل مـــی زنــد زهــره هــم از بـــامـــدادمــژده کــه آن بــوطــرب داد طــرب هــا بــدادبـحـر کـرم کـرد جـوش پـنبـه بـرون کـن ز گوشآنـچ کـفــش…

پـــرده دل مـــی زنــد زهــره هــم از بـــامـــدادمــژده کــه آن بــوطــرب داد طــرب هــا بــداد
بـحـر کـرم کـرد جـوش پـنبـه بـرون کـن ز گوشآنـچ کـفــش داد دوش مـا و تــو را نـوش بــاد
عشق همایون پـیسـت خـطبـه بـه نام ویستاز ســر مـا کـم مـبــاد ســایـه ایـن کـیـقـبــاد
روی خوشش چون شرار خوی خوشش نوبهاروان دگــرش زیــنــهــار او هــو رب الــعـــبـــاد
ز اول روز ایــن خـــمــار کـــرد مــرا بـــی قـــرارمـی کـشـدم ابـروار عـشـق تـو چـون تـندبـاد
دسـت دل از رنج رسـت گـر چـه دلارام مسـتبست سر زلف بست خواجه ببین این گشاد
می کـشـدم موکـشـان مـن تـرش و سـرگـرانرو کـه مـراد جــهـان مـی کـشـدم بــی مـراد
عــقـل بــر آن عـقـل ســاز نـاز هـمـی کـرد نـازشـکـر کـز آن گشـت بـاز تـا بـه مقـام اوفـتـاد
پــای بــه گــل بـــوده ام زانــک دودل بـــوده امشـکـر کـه دودل نمـاند یک دلـه شـد دل نهاد
لــاف دل از آســمــان لــاف تــن از ریـســمــانبــگـســلـم ایـن ریـســمـان بــازروم در مـعـاد
دلـبــر روز الـســت چــیـز دگـر گـفــت پــســتهـیـچ کـسـی هـســت کـو آرد آن را بــه یـاد
گـفـت بــه تـو تــاخـتـم بــهـر خـودت سـاخـتـمســاخــتــه خــویـش را مــن نـدهـم در مــزاد
گــفــتــم تــو کــیـســتــی گـفــت مـراد هـمـهگــفــتــم مـن کــیـســتــم گـفــت مـراد مـراد
مـفـتــعــلـن فــاعــلـات رفـتــه بــدم از صــفـاتمحو شده پـیش ذات دل بـه سخن چون فتاد
داد دل و عــقــل و جــان مــفــخــر تــبــریـزیـاناز مــدد ایـن ســه داد یـافــت زمــانـه ســداد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج