فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٧: عاشقان رامغز درسر گرنباشد گومباش

عـاشـقـان رامغـز درسـر گـرنبـاشـد گـومـبـاشکف اگر در بـحر پـرگوهر نبـاشد گو مبـاشداغ در دل هست، اگر بر سر نباشد گو مباشحـلـقـه بـیرون درگـر زر نبـاشـد…

عـاشـقـان رامغـز درسـر گـرنبـاشـد گـومـبـاشکف اگر در بـحر پـرگوهر نبـاشد گو مبـاش
داغ در دل هست، اگر بر سر نباشد گو مباشحـلـقـه بـیرون درگـر زر نبـاشـد گـو مبـاش
سـیل واصـل شـد بـه دریا بـی دلـیل ورهـنـمـاعزم صادق را اگر رهبـر نبـاشـد گو مبـاش
می شود نقش مراد از ساده لوحـی جـلوه گربـر رخ آیینه گـر جـوهر نبـاشـد گـو مـبـاش
می تـوان کـردن بـه روی گرم تـسـخـیر جـهانگر زانجـم مهر رالشـکر نبـاشـد گو مبـاش
سـخـت رویی میهمـان راروی گـردان می کـندخـانـه آییـنـه راگـر در نـبـاشـد گـو مـبـاش
نـالـه نی راسـت صـد تـنـگ شـکـر در آسـتـینبـندبـندش گر پـر ازشکرنبـاشـد گو مبـاش
نـیسـت جـای پـرفـشـانـی تـنـگـنـای آسـمـانگر مرا سامان بـال و پـر نبـاشد گو مبـاش
نــامــش ازآیـیـنـه دارد عــمــر جــاویـدان ،اگــرآب حـیوان رزق اسکندر نبـاشد گو مبـاش
نـیـسـت لـنـگـر گـیـر دریـای پــرآشـوب جـهـانکـشـتـی مارا اگـر لنگر نبـاشـد گو مبـاش
انــفــعــال روســیـاهــی آب مــی ســازد مــراآب در صحرای محشر گر نباشد گو مباش
بـس بـود خـاکی که بـر سـر کرده ام درزندگیبـرسر خـاکم عمارت گر نبـاشد گو مبـاش
دل ز شـکر می بـرد صائب ز شـیرینی سـخـنطـوطـی مارا اگر شـکر نبـاشـد گو مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج