فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧٩: عمر عزیز را به می ناب صرف کن

عــمــر عــزیـز را بــه مــی نـاب صــرف کــنایـن آب را بــه لـالـه سـیـراب صـرف کـنهر کس که زر دهد به زر اهل بصیرت استفصـل شـکوفه را بـه می ناب صـرف ک…

عــمــر عــزیـز را بــه مــی نـاب صــرف کــنایـن آب را بــه لـالـه سـیـراب صـرف کـن
هر کس که زر دهد به زر اهل بصیرت استفصـل شـکوفه را بـه می ناب صـرف کن
سـرجــوش عـمـر را گـذرانـدی بــه درد مـیدرد حــیـات را بــه مـی نـاب صــرف کـن
نتـوان گـرفـت دامن دریا بـه سـعـی خـویشاین مشت خاک در ره سیلاب صرف کن
صـائب تـوان ز رخـنـه دل ره بـه دوسـت بـرداوقـات در گـشـودن ایـن بـاب صـرف کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج