فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٧٩: خجلت ز عشق پاک گهر می بریم ما

خـجـلـت ز عـشـق پـاک گـهر می بـریم مااز آفــتــاب دامــن تــر مــی بـــریــم مــایک طفل شـوخ نیسـت درین کشور خـرابدیوانـگـی بـه جـای دگـر مـی بـریـم م…

خـجـلـت ز عـشـق پـاک گـهر می بـریم مااز آفــتــاب دامــن تــر مــی بـــریــم مــا
یک طفل شـوخ نیسـت درین کشور خـرابدیوانـگـی بـه جـای دگـر مـی بـریـم مـا
تـا کی خـمار سـنگ ملامت تـوان کـشـید؟زین شهر رخت خویش بدر می بریم ما
فیضی که خـضر یافت ز سرچـشمه حـیاتدلـهـای شـب ز دیـده تـر مـی بـریم مـا
حــیـرت مــبــاد پــرده بــیـنـایـی کــســی!در وصـل، انـتـظـار خـبــر مـی بـریـم مـا
بـا مـشـربـی ز ملـک سـلـیمـان وسـیع تـردر چـشم تـنگ مور بـسـر می بـریم ما
آسـودگـی مـقـدمـه خـواب غـفـلـت اسـتکشتـی بـه موج خیز خطر می بـریم ما
هر کس به ما کند ستمی، همچو عاجزاندیوان خـود بـه آه سـحـر مـی بـریـم مـا
صائب ز بـس تـردد خـاطر، که نیسـت بـاد!در خـانه ایم و رنج سـفـر مـی بـریم مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج