فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧٨: یا حلقه ارادت ساغر به گوش کن

یــا حـــلــقــه ارادت ســـاغــر بـــه گــوش کــنیـا عــاقــلـانـه تــرک در مـی فــروش کـنچون می درین دو هفته که محبوس این خمیسرجـوش زندگانی خود صرف ج…

یــا حـــلــقــه ارادت ســـاغــر بـــه گــوش کــنیـا عــاقــلـانـه تــرک در مـی فــروش کـن
چون می درین دو هفته که محبوس این خمیسرجـوش زندگانی خود صرف جـوش کن
بــسـیـار نـازک اسـت سـخـن هـای عـاشـقـانبــگـذار گـوش را و سـرانـجـام هـوش کـن
چـــون صـــبـــح در پـــیـــالـــه زریـــن آفـــتـــابخـونـابـه ای کـه مـی دهد ایام نوش کـن
از بــی قــراری تــو جــهـان اســت پــر خــروشاین بـحـر را بـه لنگر تـمکین خـموش کـن
زان پــیـشــتــر کــه خــرج کــنـد گـفــتــگـو تــراپـهلو تـهی ز صحـبـت این خـودفروش کن
از روی تــلــخ تــوســت چــنـیـن مــرگ نـاگــواراین زهـر را بـه جـبـهـه واکـرده نـوش کـن
وصــل گــل از تــرانـه شــب عــنـدلـیـب یـافــتزنـهـار در کـمـیـنـگـه شـبـهـا خـروش کـن
از نـافــه مـی تــوان بــه غــزال خــتــن رســیـدجـان را فـدای مـردم پـشـمینه پـوش کـن
ســاقـی صــبــوح کـرده ز مـیـخــان مـی رســدصائب وداع صبر و دل و عقل و هوش کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج