فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٧٨: عمری است حلقه در میخانه ایم ما

عـمـری اسـت حـلـقـه در مـیخـانه ایم مـادر حــلــقــه تــصــرف پــیـمــانـه ایـم مــامقصود ما ز خوردن می نیست بـی غمیاز تــشــنـگـان گـریـه مـســتــانـ…

عـمـری اسـت حـلـقـه در مـیخـانه ایم مـادر حــلــقــه تــصــرف پــیـمــانـه ایـم مــا
مقصود ما ز خوردن می نیست بـی غمیاز تــشــنـگـان گـریـه مـســتــانـه ایـم مـا
در چـشـم ناقصان جـهان گر چـه نارسـیمچـون بـاده، جـوش سـینه میخـانه ایم مـا
عـشـاق را بـه تـیغ زبـان گـرم مـی کـنـیمچــون شــمـع، تــازیـانـه پــروانـه ایـم مــا
گـر از ســتــاره سـوخــتــگـان عـمـارتــیـمچـون جـغـد، خـال گـوشـه ویـرانـه ایم مـا
عمری است رفتـه ایم ازین خـاکدان بـرونبــی درد را خــیـال کـه در خــانـه ایـم مـا
چون خواب اگر چه رخت اقامت فکنده ایمتا چشم می زنی به هم، افسانه ایم ما
از نــورســیـدگــان خــرابــات نــیـســتــیـمچـون خشت، پـا شکستـه میخانه ایم ما
جـز جـسـتــجـوی رزق نـداریـم هـیـچ کـارچــون آسـیـا بــه گـرد، پــی دانـه ایـم مـا
در مشورت اگر چه گشاد جـهان ز ماستسـرگشتـه تـر ز سـبـحـه صد دانه ایم ما
از مـا زبــان خـامـه تـکـلـیـف کـوتـه اسـتاین شـکـر چـون کـنیم کـه دیوانه ایم ما؟
مـهـربـتـان در آب و گـل مـا سـرشـتـه انـدصـائب خــمـیـر مـایـه بــتــخــانـه ایـم مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج