فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٧٧: از جنبش نسیم کرم زنده ایم ما

روشـــن شــود چـــراغ دل مــا ز یــکــدگــرچون رشته های شمع، به هم زنده ایم مابـار گـران، سـبـک بـه امـید فـکـندن اسـتعـمـری اسـت بـر امـیـد عـدم زنـد…

روشـــن شــود چـــراغ دل مــا ز یــکــدگــرچون رشته های شمع، به هم زنده ایم ما
بـار گـران، سـبـک بـه امـید فـکـندن اسـتعـمـری اسـت بـر امـیـد عـدم زنـده ایم مـا
صـــائب ز خـــوان نــعــمــت الــوان روزگــارچـون عـاشـقان بـه خـوردن غم زنده ایم ما
از جــنــبــش نـســیـم کــرم زنـده ایـم مــازین بـاد هـمـچـو شـیـر عـلـم زنـده ایـم مـا
هـر چـنـد هـمـچـو ذره بــی قـدر حـادثــیـماز نـــور آفــــتــــاب قــــدم زنـــده ایـــم مـــا
گـلـبـانگ زنـدگـی بـه اثـر مـی شـود بـلـندچـندان که جـا هست، چو جـم زنده ایم ما
چون شبنم از چراندن چشم است رزق مانه همـچـو دیگـران بـه شـکـم زنـده ایم مـا
دوران عـــمــر مــا نــبـــود پـــای در رکـــابدایــم چــو نــام اهــل کــرم زنــده ایــم مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج