فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٧٦: ساقی دمید صبح، علاج خمار کن

ســاقـی دمـیـد صــبــح، عـلـاج خــمـار کـنخـورشـیـد را ز پـرده شـب آشـکـار کـنرنگ شکسـتـه می شکند شیشه در جـگراز مـی خــزان چــهـره مـا را بــهـار کــ…

ســاقـی دمـیـد صــبــح، عـلـاج خــمـار کـنخـورشـیـد را ز پـرده شـب آشـکـار کـن
رنگ شکسـتـه می شکند شیشه در جـگراز مـی خــزان چــهـره مـا را بــهـار کــن
فـیـض صـبــوح پـا بـه رکـاب اسـت، زیـنـهـاراین سـیل را بـه رطـل گـران پـایـدار کـن
شــرم از حــضــور مـرده دلـان جــهـان مـدارایـن قــوم را تــصــور ســنـگ مـزار کــن
گــوهـر اگــر چــه لـنـگــر دریـا نـمـی شــودپـیـمـانـه ای بـه کـار مـن بـی قـرار کـن
درد پــیــالــه ای بــه گــریــبــان خــاک ریــزسـنگ و سـفال را چـو عتـیق آبـدار کن
خود را شکفته دار به هر حالتی که هستخـونی که می خوری بـه دل روزگار کن
مـپـسـنـد شـمـع دولـت بــیـدار را خـمـوشخـاک سیه بـه کاسـه خـواب خـمار کن
هـر چـنـد زخـم مـی چــکـد از تــیـغ روزگـارایـن درد را دوا بـه مـی خـوشـگـوار کـن
شــبــنــم زیـان نــکــرد ز ســودای آفــتــابدر پــای یـار گــوهـر جــان را نـثــار کــن
تــا از مــیــان کــار تــوانــی خــبــر گــرفــتچـون موج ازین محـیط تـلـاش کـنار کـن
دسـت گـهر فـشـان بـه ثـمر زود می رسـدچـون شـاخ پـر شکوفه زر خـود نثـار کن
دندان خـامشـی بـه جـگر چـون صـدف گذاردامـان خــود پــر از گـهـر شــاهـوار کـن
غــافــل مــشــو ز پـــرده نــیــرنــگ روزگــارســیــر خــزان در آیـنــه نــوبــهــار کــن
تـا کی تـوان بـه مصـلحـت عـقـل کـار کـرد؟یک چند هم به مصلحت عشق کار کن
حـسـن ازل بـه قـدر صـفـا جـلـوه مـی کـندتـا ممـکـن اسـت آینه را بـی غـبـار کـن
مغـز از نسـیم سـوخـتـگـی تـازه می شـودصـائب شـبـی بـه روز درین لاله زار کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج